Regler för luftstrid på hang (Slope Combat)


De regler som finns här är en direkt översättning av de som Laguna Niguel Slope Soaring Guild har tagit fram. Originalreglerna på engelska finns att läsa här.

1. Målsättning

Att återskapa spänningen av luftstrid i en skojig och säker tävlingsform som är intressant för åskådare och utmanande för deltagarna.

2. Generellt

Alla FAI's och SMFF's generella regler ska gälla om inte annat sägs nedan. Det finns inga begränsningar på antalet kontrollfunktioner hos modellflygplanet (hädanefter kallat modellen). Varje tävlande får endast använda en (1) modell per omgång men får byta modell mellan omgångarna. Den tävlande behöver inte ha byggt modellen själv. Alla modeller måste innan tävlingen börjar vara inspekterade av tävlingsledningen med avseende på säkerheten.

2.1. Hänsyn till säkerheten för åskådare, tävlingsfunktionärer och tävlande är av högsta vikt. Uppförande hos tävlande som tävlingsledningen anser är farlig kan leda till att tävlanden diskvalifiseras.

2.2. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker är förbjudet under tävlingen.

3. Krav på modellflygplanet

3.1. Planet måste vara gjort av cellplast.

3.2. Spännvidden får maximalt vara 124.46 cm (49").

3.3. Wingen skall ha en cellplast framkant som är minst 3.81 cm (1.5") bred mätt längs kordan. Detta gäller hela vingen. Vingens framkant får vara klädd med plastfilm, plasttejp, vävtejp eller kombination av de tre materialen. Trä, metall, solid plast, kolfiber, kevlarfiber eller limimpregnerad fibermaterial får inte användas i eller på vingens framkant.

3.4. Vingbalkar av ickemetalliskt material får användas om det inte bryter mot regel 3.3. Balkarnas tvärsnittsarea får maximalt vara 4.84 cm2 (0.75 sqr.in). Rörliga kontrollytor på vingens bakkant (skevroder) anses inte ingå i balkarnas tvärsnittsarea.

3.5. Kroppen får ha längsgående förstärkningar om den totala tvärsnittsarean på förstärkningen inte överstiger 3.23 cm2 (0.5 sqr.in). Kroppen får vara klädd med plastfilm, plasttejp, vävtejp eller kombination av de tre materialen. Trä, metall, solid plast, kolfiber, kevlarfiber eller limimpregnerad fibermaterial får inte användas som beklädnad på kroppen.

3.6. Modellen får väga maximalt 1.36 kg (3 pounds).

3.7. Modellen får inte ha någon form av framdrivningsanording.

4. Tävlingsregler

4.1. Tävlingsplats

4.1.1. Luftvolymen för luftstriden ska avgränsas av hangets användbara längd och lyftområde. Piloter och domare ska befinna sig i den normala pilot rutan för platsen. Åskådare ska befinna sig minst 9 meter (30 feet) bakom hangkanten. Pilot vars modell korsar åskådarlinjen kommer att diskvalifiseras från nuvarande omgång och får noll poäng för denna omgång.

4.1.2. Tävlingsledningen avgör om lyftet är tillräckligt för tävlingen. Tävlingsledningen kan göra avbrott efter avslutad omgång tills lyftet förbättras och tävlingen kan fortsätta.

4.2. Tävlingsstruktur

4.2.1. Inviduell tävling: Grupper om tre (3) till tio (10) modeller flyger mot varandra i två (2) icke-eliminerande omgångar. Efter att alla piloter har haft möjligheten att tävla i två (2) omgångar, räknas varje pilots poäng ihop. De sex (6) piloter med högsta poäng som fortfarande kan tävla går till final. Den som har högsta poäng i finalen vinner tävlingen.

Om det poängställningen är lika i finalen, avgörs placeringen mha poängen från de två tidigare omgångarna. Om det fortfarande är lika, avgörs placeringen genom en omflygning mellan de piloter med lika poäng. Omflygningen är på obegränsad tid, sisten ner vinner.

4.2.2. Lagtävling: Ett lag ska bestå av fyra (4) piloter och en (1) lagledare. Laget delas upp på två dellag om två piloter. Båda dellagen tävlar separat mot liknade dellag från andra lag. Den totala poängsumman från båda dellagen räknas ihop och de tre bästa poängplockande lagen går till final. Det två bästa poängplackarna i varje lag som gått till final flyger i finalomgången. Det lag med den totalt bästa poängen under tävlingen vinner.

4.3. Start: Modellen måste kastas för hand vid start. Vaggor, hjul eller katapult är inte tillåtet. Varje tävlande får ha en (1) medhjälpare vid starten.

4.4. Omgång: Varje omgång ska vara 10 minuter från det första modellen är i luften. Om en tävlande krashar under omgången får han starta om obegränsat antal gånger om modellen kan hämtas under säkra former. Inga reparationer får göras under omgången.

4.5. Byte av modell: Under en omgång får tävlande inte byta modell. Mellan omgångar får tävlande byta modell om han så önskar.

4.6. Säkerhetsinspektion mellan omgångarna: Tävlingsledningen kan ominspektera alla modeller som den misstänker kan ha blivit osäkra under tävlingens gång. Om tävlingsledningen dömer en modell som osäker får det inte längre användas i tävlingen. Om modellen repareras kan den inlämnas till tävlingsledningen för ny inspektion. Tävlingsledningen är skyldig att omedelbart göra en inspektion av inlämnad modell. Om modellen klarar inspektionen får den användas för fortsatt tävlande. Tävlingsledningens säkerhetsinspektion kan inte överklagas.

5. Tävlingsledning

5.1. Poängräknare : Det ska finnas en tävlingsledare. Det ska finnas en (1) poängräknare för varje flygande modell. Ej flygande piloter kan vara poängräknare. Ett roterande schema ska användas så att en poängräknare inte dömer en och samma pilot mer än en gång. Poängräknare ska räkna poäng för "sin" modell enligt regel 6. Poängräknaren ska rapportera poängresultatet till tävlingsledningen efter omgångens slut. Poängräknarens bedömning är slutgiltig och kan inte överklagas. Poängräknaren ska meddela "sin" pilot om dennes modell har korsat åskådarlinjen. Piloten är då diskvalifiserad från pågående omgång och ska omedelbart landa. Vid diskvalifisering får piloten noll (0) poäng för omgången oavsett hitills hopsammlade poäng under omgången.

5.2. Tävlingsledningen: Tävlingsledningen ska kontrollera att varje modell uppfyller kraven på storlek, vikt och säkerhet. Den ska signalera start för omgångarna då första modellen är luftburen och signalera slut efter tio (10) minuter flygtid. Tävlingsledningen ska samla in poängresultaten efter varje omgång och sammanställa dessa.

6. Poängberäkning

6.1. Poäng erhålls när man lyckas få motståndarens modell att träffa marken och sluta flyga efter en kollision i luften, en s.k. "kill". Den pilot vars modell flyger efter kollisionen får en poäng, oavsett vem som initierade kollisionen.

6.2. En kollision i luften där båda modellerna fortsätter att flyga ger inte någon pilot någon poäng.

6.3. En "kill" ska konfirmeras av den segrande piloten genom att han utför antingen a) en 360 graders roll eller b) en 360 graders looping. Efter utförd manöver ska modellen återgå till planflykt. En "kill" utan konfirmering ger inga poäng.

6.4. Konfirmeringen av en "kill" måste ske innan nästa närstrid startas eller modellen träffar marken och slutar flyga.